Afspraken

1510708_10151884692544007_1610368873_n

Wedstrijden

Wij verzoeken alle teams om de afspraken mbt de wedstrijden na te komen. Dit om zeker te stellen dat alle wedstrijden op de geplande tijdstippen gestart kunnen worden en dat de 55 ter beschikking staande wedstrijdminuten altijd volledig kunnen worden benut. Als dit niet mogelijk is zijn de gedupeerde teams er zelf verantwoordelijk voor om de oorzaak door te geven via het wedstrijdformulier en/of de zaalwacht. Wij verzoeken de gedupeerde teams om het team dat de afspraken niet na komt ook persoonlijk aan te spreken. Vaak blijkt dit laatste het meeste effectief te zijn. Waarschijnlijk niet (meer) voor de betreffende wedstrijd(en), maar wel voor de toekomst!

 • Algemeen
  • Spelers / teams dienen de wedstrijdleiding niet te beïnvloeden. Zij mogen niet proberen de wedstrijdleiding beslissingen in hun voordeel te laten nemen.
   • Voorbeelden:
    • Het is niet toegestaan om ballen in of uit claimen om daar voordeel uit te halen. Het is aan wedstrijdleiding en/of tegenstander om dat te constateren / aan te geven.
    • Het roepen van “Touche” of vergelijkbaar is niet toegstaan als dat een (mogelijke) touche van de tegenstander betreft. Het is aan de wedstrijdleiding om dit te constateren en/of aan de tegenstander om dit zelf aan te geven.
  • Spelers / teams dienen de wedstrijdleiding te ondersteunen. Ze moeten de wedstrijdleiding  helpen als die ten onrechte een beslissing in hun voordeel heeft genomen.
   • Voorbeelden:
    • Spelers/teams dienen aan te geven dat een bal door de wedstrijdleiding onterecht in hun voordeel in of uit is gegeven.
    • Spelers/teams dienen aan te geven dat een bal getoucheerd is als een bal als gevolg daarvan in hun voordeel door de wedstrijdleiding is uit gegeven
    • Spelers/teams dienen aan te geven dat een bal buiten de antenne is geweest als dat in hun voordeel niet door de wedstrijdleiding is geconstateerd
    • Spelers/teams dienen aan te geven dat een bal op hun wedstrijdhelft op de vloer is geweest als dat niet door de wedstrijdleiding is geconstateerd
  • Spelers moeten medespelers corrigeren als die zich niet aan genoemde afspraken houden.
  • Als het bestuur het, na eigen constatering danwel een melding, aannemelijk en/of bewezen acht dat spelers en/of een team zich niet aan de afspraken mbt de wedstrijdleiding hebben gehouden zal het het betreffende team daar expliciet op wijzen.
  • Spelers wordt verzocht om tegenstanders te corrigeren als die zich niet aan genoemde afspraken houden.
  • De wedstrijdleiding wordt verzocht om spelers te corrigeren als die zich niet aan genoemde afspraken houden.
 • Wedstrijdduur
  • BBO Wedstrijden worden gespeeld op tijd.
  • Een wedstrijd duurt 55 minuten.
  • De tijd wordt centraal bijgehouden en is zichtbaar op het scorebord
  • Bij het eindsignaal wordt de wedstrijd direct door de scheidsrechter afgefloten.
  • Een eventuele lopende balwisseling wordt niet uitgespeeld en levert ook geen punt meer op.
 • Wedstrijdvorm
  • De wedstrijden worden in setvorm volgens het rally point systeem gespeeld.
  • Een set is afgelopen als een team minimaal 25 punten en een voorsprong van 2 punten heeft en/of als het eindsignaal gaat.
 • Eindsignaal en Verlenging
  • Een set die is beeindigd door het eindsignaal moet met minimaal 1 punt verschil worden afgesloten. Als de stand na het eindsignaal gelijk is volgt een “verlenging” van 1 punt. Het team dat aan opslag was bij het eindsignaal slaat ook op in de verlenging
 • Time outs
  • Per set zijn maximaal 2 time-outs per team toegestaan.
  • Tijdsduur time-out is maximaal 30 seconden.
  • In de laatste 5 minuten van de totale tijd kunnen geen time-outs worden genomen.

Afmelden wedstrijd

 • Als een team onverhoopt niet in staat is om een wedstrijd te spelen dient het dat op het vroegst mogelijke moment zowel telefonisch als per mail aan 1 van de bestuursleden te melden.
 • Daarnaast dient het team tevens de tegenstander en het team dat voor de wedstrijdleiding zou zorgen te informeren.
 • Indien niet aan al bovenstaande richtlijnen wordt voldaan kan het bestuur besluiten om sancties op te leggen.
 • Het team dient uiteraard wel te voldoen aan eventuele scheidsrechter- en tellerverplichtingen.
 • De uitslag van de wedstrijd wordt op 3-0 voor de tegenstander vastgesteld.

Voorbereiding wedstrijd

 • Algemeen
  Teams, scheidsrechters en tellers dienen ruim op tijd op het juiste veld aanwezig te zijn. Op het geplande aanvangstijdstip van de wedstrijden zal de wedstrijdcoordinator een centraal sein geven ten teken dat de tijd gaat lopen en de wedstrijden (moeten) beginnen.
  De scheidsrechter dient er voor te zorgen dat de teams dan ook daadwerkelijk starten. Als er (nog) geen scheidsrechter en/of teller aanwezig is dienen de teams de wedstrijd zonder scheidsrechter en/of teller te starten
 • Seinen
  • Enkele minuten voor het geplande aanvangstijdstip van de wedstrijden zal de westrijdcoordinator 2 centrale seinen geven
  • Bij het starten van de centrale klok zal de westrijdcoordinator 1 lang centraal sein geven
 • Service en veldzijde
  • De 2 seinen zijn een teken dat de service en veldzijde moeten worden bepaald.
  • De keuze dient altijd te zijn bepaald voor het centrale sein voor aanvang van de wedstrijden wordt gegeven. 
  • Het bepalen van service en veldzijde vindt plaats onder leiding van de scheidsrechter
  • Als er (nog) geen scheidsrechter aanwezig is dienen de teams in onderlinge afstemming de service en veldzijde te bepalen.

Spelers

 • Alle spelers die op de spelerslijst van een team staan mogen deelnemen aan een wedstrijd.
 • Per team mogen maximaal 6 spelers tegelijkertijd in het veld staan.
 • Bij een tekort aan spelers mogen onder de volgende voorwaarden maximaal 2 spelers worden toegevoegd die niet op de spelerslijst staan:
  • het totaal aantal spelers mag niet groter worden dan 5
  • de toe te voegen speler(s) dienen geregistreerd te zijn in een team uit een lagere klasse
  • in de vierde klasse kunnen en mogen (alleen) speler(s) uit de vierde  klasse worden toegevoegd
  • het team dat spelers toevoegt is verplicht de toegevoegde speler(s) aan de tegenstander te melden.

Niet gerechtigde speler(s)

Teams mogen besluiten om niet gerechtigde speler(s) in te zetten.

  1. Als niet gerechtigde speler(s) wordt/worden ingezet, wijzigt de status van de wedstrijd van competitie naar vriendschappelijke wedstijd. De stand van de competitiewedstrijd wordt dan op 3-0 voor de tegenstander gezet,
  2. Als niet gerechtigde speler(s) wordt/worden ingezet moet het betreffende team vooraf aan alle betrokken partijen duidelijk maken dat het geen competitiewedstrijd betreft:
   • Tegenstander
   • Wedstrijdleiding
   • Wedstrijdcoördinator

Spelerslijst

De contactpersoon levert voor het begin van de competitieronde een spelerslijst aan bij de secretaris. Er is geen limiet mbt het aantal spelers en er zijn geen voorwaarden mbt geslacht en leeftijd. Alleen spelers die op deze lijst staan mogen tijdens wedstrijden voor het betreffende team spelen. Er is een uitzondering mogelijk als een team voor een wedstrijd minder dan 5 spelers op kan stellen. Zie voor details de Wedstrijd afspraken.

  • Wijzigingen spelerslijst
   • De secretaris kan op verzoek van contactpersoon de spelerlijst tussen de verschillende speelronden door wijzigen.
   • Aanvragen voor wijzigingen moeten door de contactpersoon per mail worden aangemeld bij de secretaris.
   • Gedurende een seizoen kunnen spelers niet van team wisselen.

Teamverplichtingen

 • Scheidsrechter/teller
  Elk team dient op basis van een door het bestuur opgesteld schema scheidsrechters en tellers voor wedstrijden tussen andere teams in dezelfde klasse te leveren. Dit betreft altijd een wedstrijd direct voor of na een eigen wedstrijd. Scheidsrechter en teller dienen ruim op tijd aanwezig te zijn en zelf voor een fluit te zorgen. De scheidsrechter dient de wedstrijd op het geplande tijdstip te starten.
 • Opbouwen/opruimen veld
  Teams die de eerste wedstrijd van een avond spelen zijn verantwoordelijk voor het tijdig opbouwen van het eigen veld. Teams die  de laatste wedstrijd op een avond spelen zijn verantwoordelijk voor het afbreken van het eigen veld
 • Zaalwachtassistentie
  Elk team dient op basis van een door het bestuur opgesteld schema een of meerdere keren per jaar zaalwachtassistentie te verlenen. De vroege zaalwacht dient voor aanvang van de eerste wedstrijd het net tussen de velden 1&2 en 3&4 op te hangen. De late zaalwacht dient na afloop van de laatste wedstrijd het net op te ruimen

Sancties

 • Opstellen van niet gerechtigde speler(s)

Als het bestuur het bewezen/aannemelijk acht dat een team niet gerechtigde speler(s) heeft opgesteld zonder dat aan alle betrokken partijen te melden krijgt het betreffende team 3 competitiepunten in mindering

 • Niet (tijdig) aanwezig zijn team
  Het niet opkomen van een team, zonder dat er in een zo vroeg mogelijk stadium en op de juiste wijze is afgezegd (ter beoordeling van het bestuur)
  – Eerste keer: 1 punt in mindering;
  – Vanaf tweede keer: 3 punten in mindering;
 • Niet (tijdig) aanwezig zijn scheidsrechter en/of teller 
  1. Scheidsrechter en teller
   • – Eerste keer: 2 punten in mindering
   • – Vanaf tweede keer: 3 punten in mindering
  2. Scheidsrechter of teller
   • – Eerste keer: 1 punt in mindering
   • – Vanaf tweede keer: 2 punten in mindering
  3. Het bestuur kan op eigen initiatief en/of op verzoek van het verantwoordelijke team besluiten om de maximale boete naar beneden bij te stellen. Een verzoek van het verantwoordelijke team dient binnen 14 dagen na in kennis stellen van voorgenomen sanctie per mail bij het bestuur zijn ingediend. Dit is bv een reële optie als scheidsrechter en/of teller te laat aanwezig zijn en vervolgens alsnog hun taak uit voeren.

Spelregels

De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële NEVOBO regels.

  • Uitzonderingen:
   • Fouten van een speler bij het net
    Hinderen: Een speler raakt de bal of een tegenstander aan in de ruimte van de tegenstander voor of tijdens diens aanvalsslag.
    Bij het blokkeren mag de speler over het net heen de bal aanraken mits hij de tegenstander voor of tijdens de aanvalsslag niet hindert.
    Een aanvalsslag is voltooid zodra de bal het verticale vlak van het net geheel is gepasseerd of door een tegenstander wordt aangeraakt.
   • Voetfout
    Er is sprake van voetfout zodra de middellijn, ook al is het maar door een gedeelte van de voet(en), wordt overschreden.
   • Bal met de voet spelen
    De bal mag alleen met de voet gespeeld worden als de voet contact heeft met de grond. Dus geen schoppende beweging
  • Tijdens een competitieronde worden er geen spelregelwijzigingen doorgevoerd

Competitie

 • Opzet 
  Er wordt bij voorkeur in competitievorm gespeeld. De competitie wordt gespeeld in 4 klassen. De grootte en indeling van de klassen is gebaseerd op het totaal aantal ingeschreven teams en de eindstanden van het voorgaande seizoen. De wedstrijden worden op dinsdagavond gespeeld.
 • Puntentelling
  Het aantal punten is het aantal gewonnen wedstrijdpunten verminderd met het aantal verliespunten. Elke gewonnen set is 1 wedstrijdpunt. Verliespunten kunnen worden ontvangen agv sancties.
 • Rangschikking
  De rangschikking vind plaats op basis van het aantal punten, waarbij het team met het hoogste aantal punten als eerste wordt gerangschikt. Bij gelijk aantal punten worden de teams gerangschikt op basis van het aantal behaalde wedstijdpunten in de laatste onderlinge wedstrijd of, in geval dat er minimaal 3 teams een gelijk aantal punten hebben, de laatste onderlinge wedstrijden.  Mocht ook dit gelijke stand(en) opleveren, dan worden de setsaldi van die onderlinge wedstrijd(en) bepalend.
 • Promotie-/degradatieregeling
  Behalve na de laatste speelronde promoveren na een speelronde de bovenste 2 teams naar de aansluitend hogere klasse en degraderen de onderste 2 teams naar de aansluitend lagere klasse. Dit geldt niet voor de bovenste 2 teams van de eerste klasse en de onderste 2 teams van de vierde klasse.
  Na de laatste ronde geldt voor alle klassen: Het als eerste geëindigde team van elke klasse is kampioen van deze klasse en promoveert naar de aansluitende hogere klasse.
  Het als laatste geëindigde team van elke klasse degradeert naar de aansluitende lagere klasse.
  Tussen de tweede en op een na laatste teams worden daarna promotie/degradatiewedstrijden gespeeld.

Inschrijfgeld

Ingeschreven teams dienen voorafgaand aan het seizoen het inschrijfgeld voor alle competitieronden te voldoen. De hoogte van het inschrijfgeld wordt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op voorstel van de penningmeester vastgesteld. Niet tijdig of niet op de juiste wijze voldoen van het inschrijfgeld kan leiden tot minpunten in de competitie.

Contactpersoon

Ieder team dient te worden vertegenwoordigd door een contactpersoon. De contactpersoon is de interface tussen team en bestuur.
Communicatie van het bestuur naar de teams verloopt via de contactpersoon . Deze is verantwoordelijk dat de communicatie zonder onnodige vertraging met alle leden van het team wordt gedeeld. Voorbeelden zijn het programma (incl fluit, tel- en zaalwachtassistentiebeurten) en de datum/tijd van de prijsuitreiking.
Communicatie van de teams naar bestuur verloopt ook via de contactpersoon. Voorbeelden zijn het inschrijven voor de competitie, het aanmelden van leden en het reclameren mbt sancties.
Daarnaast zorgt de contactpersoon dat de contributie en eventuele financiele sancties tijdig en dmv 1 transactie worden voldaan, ook als de uiteindelijke betaling door derden (bv sponsor) wordt uitgevoerd.
Tot slot dient de contactpersoon te bewaken dat het team naar de gemaakte BBO afspraken handelt. Voorbeelden zijn het tijdig aanwezig zijn voor wedstrijden en dat alleen aangemelde leden worden opgesteld.

De toss

  • De  toss heeft tot doel om te bepalen welk team de eerste service heeft en aan welke veldzijde de teams de wedstrijd starten.
  • De Toss wordt uitgevoerd mbv een muntstuk
  • Beide teams dienen voor de toss een speler te leveren.
  • De speler van het team dat als 1e op het wedstrijdformulier genoemd staat, mag de tosskeuze maken
  • De winnaar van de toss mag kiezen voor de eerste service of voor een veldzijde.
  • Als de winnaar voor de eerste service kiest mag de verliezer van de toss de een veldzijde kiezen.
  • Als de winnaar voor een veldzijde kiest mag de verliezer de eerste service claimen dan wel afwijzen.
  • Teams mogen onderling overeen komen om het andere team de tosskeuze te laten maken en de toss mag door de scheidsrechter door een vergelijkbare methode worden vervangen (bv wedstrijdfluit).

Wedstrijdbal

Er wordt gespeeld met een door de BBO beschikbaar gestelde wedstrijdbal. Als beide teams akkoord zijn is het toegestan om met een ander bal te spelen.

In gevallen dat deze afspraken niet sluitend blijken te zijn ligt de beslissingsbevoegdheid bij het bestuur.

Tot slot verzoeken wij
-Beledigingen aan het adres van scheidsrechters en tellers achterwege te laten: ieder doet zijn best!
-Bij vragen/opmerkingen/suggestiesproblemen graag contact op te nemen met de zaalwacht of een ander bestuurslid