Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van de Boxtelse Bedrijfs Ontspanningsvereniging, gevestigd te Boxtel.
HET BESTUUR.

Artikel 1. De Voorzitter
1. De voorzitter heeft de leiding van de vereniging; hij presideert en leidt de vergaderingen en draagt zorg voor de stipte naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement, benevens van alle op de bestuurs- en algemene vergaderingen genomen besluiten.
2. Bij ontbreken of belet wordt zijn functie waargenomen door een van de andere bestuursleden.

Artikel 2. De Secretaris
1. De secretaris voert, eventueel in overleg met de voorzitter, de correspondentie en is belast met het bijhouden van het archief. Hij maakt verslag op van de algemene vergaderingen en verzorgt de notulen van de bestuursvergaderingen.
2. Bij ontbreken of belet van de secretaris wordt zijn functie waargenomen door een plaatsvervanger, aangewezen door de voorzitter.

Artikel 3. De Penningmeester
1. De penningmeester beheert de financiën en zorgt voor inning van de contributies van de leden en bijdragen van begunstigers.
2. Van alle gedane uitgaven dienen kwitanties, voor voldaan getekende nota’s of andere als bewijs van betaling geldende stukken aanwezig te zijn.
3. De penningmeester is, samen met de voorzitter, verantwoordelijk voor de geldmiddelen van de vereniging.
4. De penningmeester geeft aan het bestuur inlichtingen, welke zij hem in verband met zijn functie vragen. Hij verstrekt voorts aan leden van de kascontrole-commissie de inlichtingen, welke zij redelijkerwijze van hem kunnen verlangen. Anderszins geeft hij aan niemand enige inlichtingen dan met toestemming van de voorzitter.

Artikel 4. Leden van het Bestuur
Het bestuur is bevoegd op te treden in alle zaken, waarvoor niet uitdrukkelijk een beslissing van de algemene vergadering wordt vereist.

Artikel 5. Bestuursvergaderingen
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een ander bestuurslid dit noodzakelijk acht.
2. Bestuursvergaderingen worden door de secretaris uitgeschreven binnen een termijn van tenminste 10 dagen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn verkort worden tot 5 dagen.

3. In de bestuursvergadering heeft ieder bestuurslid één stem; over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk met ongetekende briefjes. Bij mondelinge stemmingen brengt de voorzitter het laatst zijn stem uit.
4. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen over zaken wordt geacht het voorstel te zijn verworpen. Bij stemming over personen beslist in dit geval het lot. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Artikel 6. Kandidaatstelling
1. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur of door leden zelf en moeten bij de secretaris schriftelijk worden ingediend uiterlijk 1 dag vóór de dag van de algemene vergadering.
2. De Kandidaatstelling is niet geldig, indien vóór de stemming geen schriftelijke verklaring van de kandidaat aan het bestuur is overlegd dat deze bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden.

Artikel 7. Zittingsduur en Schorsing
1. De zittingsduur van een bestuurslid wordt bepaald op drie jaar. Bij aftreding is hij echter steeds terstond herkiesbaar.
2. Bij het in werking treden van dit huishoudelijk reglement wordt door het bestuur een rooster van aftreden opgemaakt.
3. Ingeval van tussentijdse vacatures in het bestuur wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemene vergadering. Diegene die als bestuurslid gekozen wordt, ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij gekozen is, zou moeten hebben aftreden.
4. De verdeling van de bestuursfuncties zal in onderling overleg moeten geschieden.
5. Een bestuurslid kan door de algemene vergadering worden geschorst bij vergaande nalatigheid in de waarneming van zijn functie, ingeval van benadeling van de vereniging of ingeval van ernstige overtreding van de bepalingen van de statuten of huishoudelijk reglement.

Artikel 8. Algemene Vergaderingen
1. Algemene vergaderingen moeten door het bestuur worden uitgeschreven binnen een termijn van tenminste 10 dagen. Dag, uur en plaats van de vergadering worden door het bestuur bepaald.
2. Door de leden kunnen schriftelijke voorstellen voor de agenda van de algemene vergadering worden ingediend bij de secretaris, mits de opgave daarvan uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering in het bezit van de secretaris is.

Artikel 9. Stemmen
1. Besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen beslist in zodanige gevallen het lot. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk met ongetekende briefjes.
3. Ieder team is gerechtigd om maximaal 2 personen af te vaardigen en deze te machtigen elk één stem uit te brengen

Artikel 10. Vergaderingen
Over voorstellen van leden die niet zijn ingediend in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8, lid 2, van dit reglement, kunnen slechts besluiten worden genomen, indien de vergadering daartoe bij afzonderlijke uitspraak besluit.

Artikel 11.
1. Goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarstukken, strekt tot decharge van het bestuur.

Artikel 12. Contributies
1. De contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
2. De penningmeester verstuurt de rekeningen eind augustus. De teams dienen voor 1 oktober te betalen. Via een eerste herinnering krijgen teams tot 15 november gelegenheid alsnog te betalen. Teams die niet aan die voorwaarde hebben voldaan, krijgen een tweede herinnering plus boete. Is voor 31 december niet betaald, dan volgt direct uitsluiting uit de competitie.

Artikel 13. Lidmaatschap
1.Aanmelding vindt plaats schriftelijk aan de secretaris onder het gelijktijdig vermelden van één contactadres, de naam van het team en de namen van de spelers.
2. Tijdens het lopende seizoen is naamsverandering niet mogelijk.

Artikel 14. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement.
Wijzigingen van dit reglement kunnen worden aangebracht in een algemene vergadering, mits een daartoe strekkend voorstel op de agenda van de vergadering voorkomt en tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen zich ervoor hebben verklaard.

Artikel 15.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 16.
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking met ingang van het verenigingsjaar 2008-2009.

Artikel 17.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de Boxtelse Bedrijfs Ontspanningsvereniging d.d. 27 september 1979 en voor het laatst gewijzigd in de vergadering van 10 juni 2008.

Secretaris B.B.O.

W.G.L.M. Pennings